V tomto bloku se děti seznamují s novým prostředím a novou rolí, učí se orientovat v prostorách školy a jejím okolí, navazují kontakty s dětmi a učitelkami. Vytvářejí a upevňují pravidla společného soužití, učí se základním pravidlům chování, režimu dne. Získávají nové zkušenosti a poznatky ve vztahu k vlastnímu já, ve vztahu k druhým lidem. Důraz je kladen na vytváření zdravého sebevědomí dítěte, na osamostatňování se a na správné životní návyky a postoje dítěte tak, aby mohlo úspěšně zahájit školní docházku.  Vyprávěním či kresbou seznamují ostatní, jaká je jejich rodina, dokážou přesně pojmenovat její členy. U dětí posilujeme přirozeně zdravou vazbu na rodinu. Formou předčítání, prohlížením obrázkových knih, ale i básniček a písní si děti uvědomují, co je vlastně domov. U dětí postupně budujeme vztah k obci, ve které žijí a sounáležitost se společenstvím lidí ve svém nejbližším okolí.

Různorodými činnostmi se snažíme u dětí co nejvíce posilovat odpovědnost za vlastní bezpečnost.  Učí se reagovat na dopravní situace a orientovat se v základních pravidlech silničního provozu. Poznávají pravidla přecházení silnice, dodržování pravidel bezpečné chůze na přechodu (i se semaforem) a po chodníku.

 

  • My se školky nebojíme, s pravidly si poradíme
  • Kde domov můj - moje rodina, obec, město, stát
  • Ten dělá to a ten zas tohle (projekt keramiky)
  • Pozor děti, červená
  • Brzy budu školákem