V tomto bloku děti pozorují změny, které se v přírodě projevují pravidelným střídáním ročních období. Tím si děti uvědomují časové souvislosti a závislost člověka na přírodním prostředí. Získávají konkrétní zkušenosti a poznatky o živé a neživé přírodě, učí se rozeznávat druhy zvířat i rostlin a jejich přirozená prostředí, ve kterých žijí nebo se vyskytují. Děti se učí rozhlížet kolem sebe, učí se vnímat krásu přírody všemi smysly a tím posilovat pozitivní vztah k Zemi. Učí se radovat z každodenních maličkostí, které jim příroda nabízí. Manipulují a experimentují s přírodními materiály, seznamují se sezónními činnostmi lidí. V dětech je přirozeně probouzen vztah k přírodě a potřeba chránit ji, jsou jim vštěpovány základy ekologického chování s vědomím, že každý člověk se svým chováním podílí na kvalitě životního prostředí a může ho ovlivňovat. V dětech je prohlubována sounáležitost, jak s přírodou a společností, tak s celou planetou Zemí.

 

  • Jaro, léto, podzim zima - to je celý rok
  • Dary přírody - květiny, stromy, plody
  • Zvířata, ptáci, hmyz