Integrované bloky

Já a mé okolí

V tomto bloku se děti seznamují s novým prostředím a novou rolí, učí se orientovat v prostorách školy a jejím okolí, navazují kontakty s dětmi a učitelkami. Vytvářejí a upevňují pravidla společného soužití, učí se základním pravidlům chování, režimu dne. Získávají nové zkušenosti a poznatky ve vztahu k vlastnímu já, ve vztahu k druhým lidem. Důraz je kladen na vytváření zdravého sebevědomí dítěte, na osamostatňování se a na správné životní návyky a postoje dítěte tak, aby mohlo úspěšně zahájit školní docházku.  Vyprávěním či kresbou seznamují ostatní, jaká je jejich rodina, dokážou přesně pojmenovat její členy. U dětí posilujeme přirozeně zdravou vazbu na rodinu. Formou předčítání, prohlížením obrázkových knih, ale i básniček a písní si děti uvědomují, co je vlastně domov. U dětí postupně budujeme vztah k obci, ve které žijí a sounáležitost se společenstvím lidí ve svém nejbližším okolí.

Různorodými činnostmi se snažíme u dětí co nejvíce posilovat odpovědnost za vlastní bezpečnost.  Učí se reagovat na dopravní situace a orientovat se v základních pravidlech silničního provozu. Poznávají pravidla přecházení silnice, dodržování pravidel bezpečné chůze na přechodu (i se semaforem) a po chodníku.

My se školky nebojíme, s pravidly si poradíme
Kde domov můj – moje rodina, obec, město, stát
Ten dělá to a ten zas tohle (projekt keramiky)
Pozor děti, červená
Brzy budu školákem

Máme rádi přírodu

V tomto bloku děti pozorují změny, které se v přírodě projevují pravidelným střídáním ročních období. Tím si děti uvědomují časové souvislosti a závislost člověka na přírodním prostředí. Získávají konkrétní zkušenosti a poznatky o živé a neživé přírodě, učí se rozeznávat druhy zvířat i rostlin a jejich přirozená prostředí, ve kterých žijí nebo se vyskytují. Děti se učí rozhlížet kolem sebe, učí se vnímat krásu přírody všemi smysly a tím posilovat pozitivní vztah k Zemi. Učí se radovat z každodenních maličkostí, které jim příroda nabízí. Manipulují a experimentují s přírodními materiály, seznamují se sezónními činnostmi lidí. V dětech je přirozeně probouzen vztah k přírodě a potřeba chránit ji, jsou jim vštěpovány základy ekologického chování s vědomím, že každý člověk se svým chováním podílí na kvalitě životního prostředí a může ho ovlivňovat. V dětech je prohlubována sounáležitost, jak s přírodou a společností, tak s celou planetou Zemí.

Jaro, léto, podzim zima – to je celý rok
Dary přírody – květiny, stromy, plody
Zvířata, ptáci, hmyz

Chci být zdravý

V tomto bloku se děti seznamují se základními zásadami zdravého životního stylu. Osvojují si základní rozdíly mezi pojmy zdraví a nemoc. Dozvídají se o lidech, kteří se po celý život musí vyrovnávat s určitým zdravotním znevýhodněním. Poznávají, že zdraví není samozřejmostí a že o své zdraví musí každý pečovat. Děti se seznamují se zásadami zdravého stravování, rozumí významu zdravé a nezdravé jídlo. Přirozenou součástí jejich jídelníčku se tak stává ovoce a zelenina. Děti se učí nebát lékaře a umět správně pojmenovat, co je bolí a trápí. Jsou motivovány k pravidelnému pohybu, učí se zdravotní cviky s prvky jógy, osvojují si správné držení těla a pohyb berou jako přirozenou součást každodenního života. Seznamují se i s dalšími činnostmi, které patří ke zdravému životnímu stylu, jako je otužování, saunování, plavání atd. Pozornost je rovněž věnována vhodnému oblékání dle aktuálního počasí a v dětech je pěstováno vědomí, že déšť není překážkou pro pobyt venku. Děti se rovněž dozvídají o negativních závislostech jako je alkohol, cigarety, drogy nebo dlouhodobý pobyt u počítače. Poznávají, že prostřednictvím sportu získávají nejen tělesnou zdatnost, ale stávají součástí společenství lidí, kteří uznávají hodnoty jako je kamarádství, přátelství a nezištná pomoc.

Zdravý životní styl – strava, pitný režim, návykové látky, pobyt venku
Zavolejte pana doktora – jak jsem přišel na svět, zdraví a nemoc, části těla, funkce orgánů, smysly
Hry a sporty – kdo si hraje, nezlobí

Tradice, svátky, pohádky

Tento blok co nejvíce rozvíjí emocionální prožívání dětí a navozuje u nich duševní pohodu. Děti se prostřednictvím jednotlivých témat seznamují s lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji, které nás provází v průběhu celého roku. Přirozeně poznávají, jak lidé dříve žili, čím se bavili, co jedli. Děti prožívají intenzivně např. nejkrásnější svátky roku, kdy v nich je přirozeně pěstována radost z obdarovávání druhých a kdy vnímají, že Vánoce jsou svátky setkávání, posilování vzájemných vztahů, rodinných vazeb, pomoci a porozumění druhým.

Děti také po celý rok poznávají nekonečný svět pohádek, ve kterých dobro vítězí nad zlem a tyto morální hodnoty si odnáší i do každodenního života. Kniha se pro děti stává příjemným a nepostradatelným společníkem, jenž jim umožňuje ocitnout se prostřednictvím vlastní fantazie v pohádkovém světě a splnit si tak i své sny a přání. Četba knih je pro ně odpočinkem a relaxací. Poznávají, že mohou udělat i jiné lidi šťastnými tím, že jim zazpívají nebo zahrají pohádku. Děti se uvědomují, že svým chováním mohou navodit pozitivní atmosféru ve svém okolí.

Tradice spojené s jarem – vynášení zimy, velikonoce, čarodějnice, den dětí
Tradice spojené s podzimem – Sv. Václav, Sv. Martin
Tradice spojené se zimou – Sv. Barbora, Mikuláš, Vánoce, Tři králové, masopust
Kamarádka knížka – zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“

Svět kolem nás – Planeta Země

Snahou integrovaného bloku je, aby si děti plně uvědomily, že život na planetě Zemi je závislý na každém z nás, že svým vlastním postojem a chováním můžeme ovlivnit prostředí, ve kterém žijeme. Děti se seznamují nejen s pojmem „PLANETA ZEMĚ“, ale především si vytvářejí reálnou představu o její rozmanitosti. Zjišťují, že je součástí nekonečného vesmíru a osvojují si elementární poznatky o naší sluneční soustavě.  Získávají povědomí o živé a neživé přírodě, o existenci různých národních kultur. Zjišťují, v čem se lidé od sebe liší, jako např. národností, jazykem, vzhledem, ale třeba i zájmy a na druhou stranu, co mají všichni lidé na světě společného, a že to opravdu důležité je pro nás pro všechny stejné.

Formou hry se naučí poznávat jedno z největších přírodních bohatství, kterým je pro člověka voda. Poznávají vlastnosti vody, seznamují se s koloběhem vody v přírodě, se životem u vody a ve vodě. Společně získávají povědomí o významu čistoty vod pro život člověka na Zemi. Obdobně nabývají informace o čistotě ovzduší, o vlivu člověka na přírodu a o nezbytnosti zachovat podmínky pro život na planetě Zemi i pro budoucí generace.

Ekologie – voda, od pramínku k moři, vzduch, lesy (projekt výchovy k ekologii – spolupráce s ekocentrem)
Čas a kalendář
Multikulturní výchova (projekt AJ)
Vesmír