Koncepce školy

Principem, z něhož vychází koncepce naší mateřské školy, je rozvoj samostatnosti a zdravého sebevědomí každého dítěte, a to cestou přirozené prožitkové výchovy. Má-li dítě získat v mateřské škole chuť do učení, má-li být podpořena jeho přirozená touha poznávat, musí veškeré učení probíhat hrou. Při vzdělávání dětí je důraz kladen na dostatek volného pohybu v sepjetí s přírodou, aktivní komunikaci (v mateřském i cizím jazyce), která je hlavní cestou žáka k získání potřebných znalostí, dovedností a postojů pro život v moderní společnosti 21. století, která využívá ve velké míře informační technologie. Cílem je prospěch každého jednotlivého dítěte, jeho zdravý rozvoj, a to jak fyzický tak psychický, pocit duševní pohody, osobního bezpečí a jistoty. Dítě nesmí být v procesu učení pasivním příjemcem, ale aktivním spolutvůrcem.