Mateřská škola je vzdělávací instituce. Vzdělávání v mateřské škole není povinné. Řídí se však školským zákonem, který zavedl dvojúrovňový systém vzdělávacích dokumentů.  Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání je závazný pro tvorbu povinných školních vzdělávacích programů. Vymezuje státem stanovený závazný rámec vzdělávání a stanovuje požadavky na vzdělávání tak, aby všem dětem, které se tohoto vzdělávání účastní, byla zajištěna jeho srovnatelná kvalita.  Školní vzdělávací program (ŠVP) představuje cestu školy ke kvalitě a je základním programovým dokumentem každé školy.

Školní vzdělávací program „Zdravý rok v mateřské škole“ je rozpracován do pěti integrovaných bloků:

  • Já a mé okolí
  • Máme rádi přírodu
  • Chci být zdravý
  • Tradice, svátky, pohádky
  • Svět kolem nás

Zaměřujeme se na ekologickou výchovu a výchovu dětí k péči o své zdraví. Integrované bloky je třeba chápat jako způsob uspořádání vzdělávacího obsahu, a to z více různých oblastí. Ukazuje pedagogům směr jejich pedagogického působení pro rozvoj klíčových kompetencí, a to pomocí záměrů, cílů a  očekávaných výstupů. Učivo v předškolním vzdělávání představuje vzdělávací nabídku, která má činnostní povahu a je prostředkem k dosažení očekávaných výstupů, které popisují, co dítě na konci předškolního věku zpravidla dokáže.

Integrované bloky vycházejí z podmínek a prostředí, ve kterém se škola nachází a motivace těchto celků vychází z ročních období, přírodních situací, společenských událostí, školních tradic a každodenní reality, kterou děti zažívají.

Učitelky volí v průběhu dne činnosti tak, aby byly střídány aktivní pohybové činnosti s relaxací, berou ohled na výkonnost jednotlivých dětí. Děti do činností nenutí, pouze je motivují. Každý den se snažíme v dopoledních hodinách dodržovat dvě hodiny pobytu venku s výjimkou prudkého deště, mrazu či inverze. K tomu je zapotřebí získat podporu rodičů, aby dětem do mateřské školy připravili holínky a pláštěnky a byli s tímto cílem srozuměni. Rovněž odpoledne tráví děti za příznivého počasí svůj pobyt na školní zahradě. Dětem ponecháváme dostatečný prostor pro spontánní hru a klademe důraz pohybové vyžití dětí.

Po obědě všechny děti odpočívají min. 30 min. na lehátku. Poté mají možnost účastnit se klidových činností, jako např. individuálně si hrát, případně si malovat nebo prohlížet obrázkové knihy.

Činnosti dětem nastavujeme tak, aby podporovaly jejich samostatnost, důvěru v sebe sama a aby každé dítě mohlo být v něčem úspěšné.  Vždy na začátku školního roku se zabýváme vytvářením pravidel soužití ve třídě, kdy se děti učí žít v kolektivu tak, aby neomezovaly ostatní, ale současně, aby se cítily šťastně a spokojeně podle zásady „respektovat a být respektován“. V naší výchovné práci navazujeme především na výchovu dětí v rodině, proto je spolupráce s rodinou pro naši práci stěžejní.

Časový rozvrh dne je nastaven tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám a zájmům dětí. Ranní příchody dětí nejsou časově omezené, vyjma povinného předškolního vzdělávání, které probíhá od 8:00 hod do 12:00 hod. Po dohodě s učitelkou na třídě si lze dítě vyzvednout po obědě nebo kdykoliv během dne.

V odpoledních hodinách zařazujeme nadstandardní aktivity, které jsou hrazeny rodiči, a to kroužek angličtiny, kroužek hry na zobcovou flétnu.